Corners
Atrius
Corners
 

Disclaimer

Algemeen
Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de voorwaarden) zorgvuldig door alvorens de Atrius®-website (www.atrius.nl) of daaraan gelieerde sites te gebruiken. Door gebruik te maken van de Atrius®-website, geeft u aan dat u de Voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met één of meer Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Atrius®-website.

1 Toegestaan gebruik
2 Disclaimers
3 Rechten intellectuele eigendom
4 Beperking aansprakelijkheid
5 Software
6 Inzendingen van sitegebruikers
7 Chatrooms
8 Koppelingen (links) naar websites derden
9 Koppelingen (links) naar de Atrius®-website
10 Overige bepalingen

1. Toegestaan Gebruik
Atrius® geeft de sitegebruiker toestemming om uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik het materiaal op deze site te bekijken en te downloaden. Indien het oorspronkelijke materiaal een mededeling betreffende auteursrecht en/of andere eigendomsrechten bevat, moet deze in elke kopie daarvan bewaard blijven. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site op welke wijze dan ook te wijzigen of om het voor een niet-particulier of commercieel doel te reproduceren, in het openbaar tentoon te stellen, uit te voeren of te verspreiden. Gebruik van dit materiaal op een andere website of een ander computernetwerk voor welk doel dan ook is verboden. Aangezien het materiaal op deze website auteursrechtelijk beschermd is, kan onbevoegd gebruik ervan een inbreuk op het auteursrecht, een handelsmerk of andere wetgeving betekenen. Indien u een of meer bepalingen van deze voorwaarden niet naleeft, vervalt de toestemming om de site te gebruiken automatisch en dient u onmiddellijk al het gedownloade en gedrukte materiaal te vernietigen.

2. Disclaimers
Ten aanzien van het materiaal (met inbegrip van de software) en de diensten op deze site wordt geen enkele garantie (zoals een garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten) verleend. De verplichtingen van Atrius® met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomst uit hoofde waarvan Atrius® deze producten en diensten levert; geen enkel onderdeel van deze site mag worden uitgelegd als een wijziging van een dergelijke overeenkomst. Atrius® geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van het materiaal, de software en de diensten op deze site. Atrius® mag te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal en de diensten op de site of de daar vermelde producten en prijzen. Het is mogelijk dat de informatie op de site verwijst naar producten, programma’s en diensten die in uw land niet verkrijgbaar zijn. Bij de Atrius®-adviseur ter plaatse kunt u informeren naar de voor u beschikbare producten, programma’s en diensten. In bepaalde gevallen is het wettelijk niet mogelijk een stilzwijgende garantie uit te sluiten, waardoor deze uitsluiting niet voor u zou gelden.

3. Rechten intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Atrius® en/of haar leveranciers. Rechten van intellectuele eigendom zijn onder meer octrooirechten, merkrechten, handelsmerkrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Atrius® in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of aanduidingen inzake auteursrecht, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, of om het desbetreffende materiaal geheel of gedeeltelijk te wijzigen of na te maken of op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ten onrechte voordeel te trekken uit de goede naam van de intellectuele-eigendomsrechten van Atrius®. Atrius® behoudt zich het recht voor om ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Atrius® en/of haar leveranciers, de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

4. Beperking aansprakelijkheid

Atrius® geeft geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie, materialen, software en diensten. Ondanks de door ons betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de website fouten of onvolkomenheden bevat. Zo kunnen het pand, de inrichting en de stoffering afwijken van de getoonde foto’s. De vermelde prijzen zijn pas definitief na ondertekening van het huurcontract. Op ieder moment kan Atrius® de op deze site getoonde informatie, materialen en diensten, evenals de daar vermelde producten en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Atrius® is niet aansprakelijk voor fouten in de getoonde informatie of voor lacunes en onvolkomenheden in de informatie die wordt verstrekt op deze site of op een site die door hypertext, een hyperlink of een metatag aan de Atrius®-site is gekoppeld. Atrius® is niet verplicht de informatie, het materiaal en de diensten die op de site zijn te vinden actueel te houden, en deze kunnen verouderd zijn.

5. Software

Atrius® en/of haar leveranciers bezitten het auteursrecht op de software die vanaf deze site mag worden gedownload. Op het gebruik van de software kan een eindgebruikerlicentie-overeenkomst van toepassing zijn die met de software wordt meegezonden of daarin is verwerkt. Software waarvoor een licentieovereenkomst van kracht is mag pas worden gedownload of geïnstalleerd nadat u de licentiebepalingen heeft gelezen en aanvaard. Reproductie en verdere verspreiding van de software zijn niet toegestaan behalve voorzover anders is bepaald in de licentieovereenkomst.

6. Inzendingen van sitegebruikers

Het is niet de bedoeling dat u vertrouwelijke informatie of informatie waarop eigendomsrecht berust naar de Atrius®-site zendt. Materiaal, informatie of andere inzendingen (tezamen hierna te noemen: inzendingen) die u naar de site zendt of op de site plaatst, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Atrius® heeft geen verplichtingen ten aanzien van dergelijke inzendingen. Atrius® en door haar aangewezen derden mogen de inzendingen en de daarin opgenomen gegevens, beelden, geluiden, tekst en overige inhoud kopiëren, bekendmaken, verspreiden, verwerken en anderszins gebruiken voor al dan niet commerciële doeleinden. Persoonlijke informatie die u aan Atrius® ter beschikking stelt met het doel producten of diensten te ontvangen, worden behandeld in overeenstemming met de online privacyverklaring van Atrius®. Het is niet toegestaan onwettig, bedreigend, lasterlijk, onzedelijk, pornografisch of anderszins verboden materiaal naar of van de site te verzenden.

7. Chatrooms

Het is Atrius® toegestaan, maar zij is niet verplicht, toezicht te houden op onderdelen van de site waar gebruikers inzendingen plaatsen of verzenden of onderling communiceren, zoals chat rooms, bulletin boards en andere gebruikersfora, en op de inhoud van dergelijke inzendingen. Voor de inhoud van dergelijke inzendingen draagt Atrius® desalniettemin geen aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, laster, persoonlijke levenssfeer, zedelijkheid en/of andere zaken. Atrius® is gerechtigd berichten te verwijderen die naar de opvatting van Atrius® beledigend, lasterlijk, strijdig met de goede zeden of anderszins onaanvaardbaar zijn.

8. Koppelingen (links) naar websites derden

De koppelingen vanaf deze site naar websites van derden zijn uitsluitend voor het gemak van de bezoeker opgenomen. Als u een koppeling volgt verlaat u deze site. Atrius® heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, heeft daarover geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor derdensites of de inhoud ervan. Atrius® geeft dan ook geen oordeel over deze sites of de eventuele informatie, software, ander producten of materialen die u er vindt, noch over de gevolgen die ontstaan bij gebruik ervan. Het betreden van derdensites via een koppeling op deze site is geheel voor uw risico.

9. Koppelingen (links) naar de Atrius®-website

Met inachtneming van de richtlijnen voor koppelingen naar Atrius®-websites en van de toepasselijke wet- en regelgeving is het toegestaan koppelingen van andere websites naar deze site te maken.

10. Overige bepalingen

Atrius® beheert deze site vanuit haar kantoor in Bilthoven (Nederland). Atrius® garandeert niet dat de op deze site getoonde materialen en diensten ook buiten Nederland bruikbaar of verkrijgbaar zijn. Het is niet toegestaan deze site te betreden vanuit een gebied waar de site-inhoud onwettig is. Het is niet toegestaan materialen en diensten van deze site of kopieën of aangepaste versies ervan in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de Nederlandse wet- en regelgeving inzake de export) te gebruiken, exporteren of herexporteren. Indien u deze site betreedt van buiten Nederland doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke plaatselijke wetten. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht met uitsluiting van de beginselen van internationaal conflictenrecht. Atrius® kan deze voorwaarden te allen tijde aanpassen door vernieuwing van deze pagina. Het is raadzaam deze pagina met geregelde tussenpozen te bezoeken om de meest recente voorwaarden in te zien, aangezien u te allen tijde gebonden bent aan deze voorwaarden. Uitdrukkelijk daartoe bestemde juridische mededelingen of andere voorwaarden op speciale pagina’s van deze site kunnen in de plaats komen van bepalingen van deze voorwaarden. Geschillen tussen Atrius® en derden naar aanleiding van de voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.